Sonde Taapuna

Choisissez une année :
Réinitialiser
Paramètres relevés Historique (moyenne sur les 3 dernières années) Historique (moyenne sur les 24 derniers mois)
Température (°C) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:jia&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,26.56578084715218,27.186688663423368 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:PRyoYUSOJHTbs01wvyVPQQgs&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,25.828200486936876,27.954527381286827
Conductivité (S.m-1) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:rZR&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,5.548723795410788,5.746396504026621 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:ccyrfddZRPXLghdaeaMNRQaf&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,5.500252352237701,5.8154638995787105
Salinité https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:rXR&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,35.39875291852352,36.66309508739729 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:wvrrstuunnnOaUNOVMWchfeZ&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,35.03876272662993,36.78264539856841
Oxygène (mℓ.ℓ-1) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:6Dv&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,3.590065804459155,4.428705485267335 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:2254578SAFRtyyxvvw7852ws&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,2.0500893109652303,4.598904959899124
Oxygène (% saturation) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:6Dt&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,78.69562404433618,97.36035236059146 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:2564578PAFSv0zywvw7864yt&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,44.63088832416842,99.90508897832645
pH (S.I.) https://chart.googleapis.com/chart?chs=114x76&chd=s:Jzp&cht=bvs&chco=1b78b1|77aeb1|d3e5b1&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-3,1|1,7.5398337187913045,8.032944347119566 https://chart.googleapis.com/chart?chs=702x76&chd=s:pnUXXcsolllmBeehl1247jjl&cht=bvs&chco=1b78b1|267eb1|3285b1|3d8cb1|4993b1|549ab1|60a1b1|6ba7b1|77aeb1|83b5b1|8ebcb1|9ac3b1|a5cab1|b1d0b1|bcd7b1|c8deb1|d3e5b1|dfecb1|ebf3b1|e0ebac|d5e3a8|cadba4|bfd39f|b4cb9b&chf=bg,lg,45,dde9f2,0,1b78b1,1&chxt=x,y&chxr=0,0,-24,1|1,6.374296272472596,9.290566468515705

Pour obtenir les données, veuillez prendre contact avec Serge PLANES